Avís legal

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web "www.BioEsfera.com" és un domini registrat per BioEsfera. Aquest domini i la marca "BioEsfera" no poden ser utilitzats, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de BioEsfera, en connexió amb altres serveis que no siguin de BioEsfera de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de BioEsfera.

BioEsfera ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font del lloc web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen en el Lloc Web.

Es vigent espanyola i internacional relativa adverteix a Clients i Usuaris de que aquests drets estan protegits per la legislació a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest lloc web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de BioEsfera.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts del web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de BioEsfera.

BioEsfera informa que no concedeix llicència o autorització expressa o implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al Lloc Web.

 

Cessió de drets i obligacions

El Client o usuari no podrà cedir i/o transmetre els drets i obligacions relatius a les Condicions Generals o l'adquisició dels productes a través del Lloc Web, sense la prèvia autorització expressa i per escrit per part de BioEsfera.

BioEsfera podrà cedir i/o transmetre lliurement, en qualsevol moment i sense l'autorització per part del Client o usuari, els drets i obligacions relatius a les Condicions Generals o l'adquisició dels productes a través del Lloc Web.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Les Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la compra de productes a través del Lloc Web i/o Condicions Generals i per a la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden sotmetre, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del Client o usuari.