Condicions d'ús

Objecte i generalitats

Les presents Condicions Generals (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús del lloc web "www.BioEsfera.com" (en endavant, el "Lloc Web") i les condicions de compra de productes ofertats a través del Lloc Web .

BioEsfera és una plataforma web de comercialització en línia de productes, propietat de Göteborg Consultoria Informàtica, SCP, amb NIF J-25605619 i domicili a Carretera d'Agramunt, nº 5, 25730 Artesa de Segre (Lleida).

Mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions Generals, l'usuari consent que les seves dades passin a formar part dels fitxers de bases de dades de BioEsfera, i el tractament d'aquests fitxers serà conforme al que preveu la Política de Privacitat.

BioEsfera proporciona informació sobre productes, propis de BioEsfera i/o de tercers col·laboradors, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del Lloc Web. Les persones que pretenguin navegar pel lloc web, així com adquirir productes han de tenir la condició de "Client", la qual s'adquireix completant el formulari de registre, acceptant les presents Condicions Generals i la Política de Privacitat i seguint els passos que BioEsfera posteriorment comunica a través de correu electrònic.

Aquestes condicions generals són les úniques condicions aplicables a l'ús del Lloc Web i l'adquisició de productes a través del Lloc Web i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre BioEsfera i el Client. En conseqüència, el Client o usuari (és a dir, persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició de Client) que accedeixi al Lloc Web i/o realitzi l'adquisició de productes a través del Lloc Web accepten sotmetres i queden vinculats per les Condicions Generals tal com es troben redactades en el moment en que s'accedeixi al lloc web.

Tot Client o usuari que accedeixi al Lloc Web ha de ser major de 16 anys amb prou capacitat legal per subscriure contractes.

BioEsfera opera a través del Lloc Web, exclusivament, per al territori espanyol comprès en la Península Ibèrica i Balears (d'ara endavant, el "Territori"). BioEsfera únicament realitza enviaments i distribueix els productes al Territori.

Els termes en majúscula que no estiguin expressament definits en aquestes Condicions Generals, tindran el significat atribuït per BioEsfera en el lloc web.

 

Informació sobre els productes

Les descripcions dels productes (tal com es defineixen més endavant) oferts al Lloc Web es realitzen en base a la informació i documentació proporcionada pels proveïdors i col·laboradors de BioEsfera.

Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als productes, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web tenen per objecte aportar la major informació, però, el Client ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, no tenen caràcter exhaustiu.

En el cas que, per circumstàncies de força major, el producte no estigui disponible després d'haver realitzat la compra, BioEsfera informarà al Client per correu electrònic de l'anul·lació total o, si s'escau, parcial de la comanda. L'anul·lació parcial de la comanda no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l'exercici del dret de desistiment que correspon al Client de conformitat amb l'establert en aquestes Condicions Generals.

 

Preus dels productes

Els preus dels productes que s'ofereixen a través del lloc web inclouen IVA i qualsevol altres impostos aplicables. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses d'enviament dels productes, que es detallen en l'apartat "Transport i lliurament" i que han de ser acceptats pel Client en el moment de sol·licitud de la comanda mitjançant el Formulari de Comanda.

BioEsfera es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor en el moment del registre de la comanda, excepte error tipogràfic evident.

 

Compra de productes i formalització de comandes

La compra de productes per part del Client a través del Lloc Web es realitza seguint el procediment establert a la secció "Formulari de Comanda".

BioEsfera enviarà al correu electrònic del Client, en el termini de les vint (24) hores següents a la recepció de la formalització de la comanda per part del Client, un correu electrònic de justificant de recepció i confirmació de la compra realitzada. La comanda de productes i, per tant, el contracte s'entendrà formalitzat i perfeccionat en el moment de recepció del pagament del preu per part de BioEsfera.

 

Pagament dels productes

El pagament del preu i les despeses d'enviament dels productes adquirits a través del Lloc Web es realitza en el moment d'enviar al correu electrònic del Client per part de BioEsfera d'un correu electrònic de justificant de recepció i confirmació de la compra realitzada.

El justificant de compra que correspon a la comanda de productes estarà disponible i es podrà visualitzar en la secció "El meu compte: Comandes".

El Client haurà de realitzar el pagament mitjançant un dels mètodes establert a la secció "Mètodes i seguretat de pagament".

El Client ha de notificar a BioEsfera, mitjançant correu electrònic o via telefònica, de qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per compres en el Lloc Web, en el menor termini de temps possible, amb l'objecte que BioEsfera pugui realitzar les gestions que consideri convenients.

 

Lliurament de la comanda de productes

(I) Lloc de lliurament

BioEsfera es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció indicada pel Client i que, en tot cas, haurà d'estar compresa dins del Territori. Per tal d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que indiqui el Client ha de ser una adreça en la qual pugui realitzar el lliurament dins l'horari laboral habitual.

De moment BioEsfera no realitza enviaments d'articles a Canàries, i no és possible tornar des d'allà les comandes que hagin estat lliurats a la Península o Balears.

Si en el moment del lliurament del producte a l'adreça indicada, el Client es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega. Si, transcorreguts set (7) dies hàbils des de la data de l'avís, el Client no s'ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats als magatzems de BioEsfera i el Client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió asClientats.

BioEsfera no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament creada per un Client no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat pel Client.

BioEsfera podrà realitzar el lliurament d'una mateixa comanda de productes en diversos lliuraments de diferent data.

En el moment del lliurament de la comanda de productes, el Client ha d'exhibir el seu document d'identificació al transportista, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

(ii) Termini de lliurament

El termini màxim per al lliurament de productes, llevat que es produïsquen circumstàncies de força major, és l'establert a la secció "Transport i lliurament".

BioEsfera no realitza lliurament de productes els dissabtes, diumenges, festius nacionals, autonòmics i locals.

BioEsfera informarà al Client, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al seu correu electrònic, de la data de sortida dels magatzems de BioEsfera de la comanda de productes corresponent i les dades de contacte de l'empresa de transport que realitzarà l'entrega. En el termini establert a la secció "Transport i entrega" des d'aquesta data, el producte serà lliurat en l'adreça indicada pel Client, excepte circumstàncies de força major.

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el producte ha estat posat a disposició del Client en el lloc de lliurament indicat pel Client.

El risc dels productes (entre d'altres, la pèrdua, menyscabament o robatori) pot ser transmesa al Client a partir del moment en que la comanda de productes hagi estat posada a disposició del Client de conformitat amb l'establert en aquestes Condicions Generals.

 

Devolució de productes

Haurà de realitzar-se mitjançant el procediment establert a la secció "devolucions".

 

Responsabilitat de BioEsfera

Sense perjudici del que estableix la normativa aplicable, la responsabilitat de BioEsfera en relació amb els productes adquirits a través del lloc web estarà limitada al preu d'adquisició d'aquests productes.

BioEsfera no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

  • De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials del lloc web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del web o de tercers.
  • Dels eventuals danys i perjudicis causats als Clients o Usuaris com a conseqüència d'un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés al Lloc Web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el lloc web o un programa faciliti al Client o usuari.
  • Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els Clients o Usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos en el Lloc Web, ja siguin autoritzats o no.
  • Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a BioEsfera mitjançant via contractual.
  • De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos a la web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús Internet per tal d'evitar l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.
  • D'errors o retards en l'accés al Lloc Web per part del Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de Comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de BioEsfera.
  • De fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  • Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client o usuari.
  • De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel Client per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

BioEsfera es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que puguin sorgir en el Lloc Web.

Així mateix, BioEsfera té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. BioEsfera es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de les promocions, prorrogables comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

 

Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula d'aquestes Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes Condicions Generals.

El no exercici per part de BioEsfera de qualsevol dret derivat d'aquestes Condicions Generals no s'interpretarà com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de BioEsfera o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

 

Modificació de les Condicions Generals

BioEsfera es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les Condicions Generals i Política de Privacitat. Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. Els Clients i Usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que entrin a l'espai web. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte o servei disponible a través del Lloc Web.

 

Comunicacions entre BioEsfera i el Client

Totes les comunicacions entre BioEsfera i el Client relatives a aquestes Condicions Generals o l'adquisició dels productes a través del lloc web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquestes Condicions Generals per a cada cas en particular.

Per a la resta de supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestes condicions generals, les comunicacions que el Client pretengui remetre a BioEsfera es dirigiran a la direcció de BioEsfera indicada a la Clàusula 1 anterior i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar el contingut i la recepció per part de BioEsfera de la corresponent comunicació.

 

Integritat de les condicions generals

Les presents Condicions Generals i el contracte que documenti l'adquisició per part del Client dels productes constitueixen l'expressa i única voluntat de BioEsfera i el Client en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualsevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, assolit per les parts anteriorment. Qualsevol modificació d'aquestes Condicions Generals o del contracte que documenti l'adquisició dels productes s'ha de fer per escrit i de mutu acord entre BioEsfera i el Client.

 

Avís legal

Els criteris legals estan establerts a la secció "Avís legal".