Devolucions

En el moment de la recepció d'una comanda el client haurà de comprovar el correcte estat de la mercaderia ja que qualsevol anomalia en la mateixa (cops, etc.) ha de ser comunicada per correu electrònic o per telèfon dins de les 24 hores següents a la recepció. Passat aquest interval de temps BioEsfera no assumeix cap responsabilitat per incidències produïdes durant l'enviament.

Devolució i canvi de productes

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb algun producte adquirit a BioEsfera, disposa d'un termini de 3 dies, a comptar de la data de lliurament del mateix, per a tornar-lo i procedir al reemborsament del seu preu o al canvi per un altre d'igual valor. En qualsevol dels dos supòsits les despeses d'enviament aniran a càrrec del client. El producte de canvi no s'enviarà fins que no rebem a les nostres instal·lacions la mercaderia que es vol substituir.

Abans de realitzar una devolució el client s'haurà de posar en contacte amb BioEsfera en el termini indicat a través de correu electrònic o telèfon, on en què se li indicarà el procés a seguir. Qualsevol devolució realitzada sense aquesta comunicació prèvia no serà acceptada.

Com a norma general no s'acceptaran devolucions ni canvis de productes que estiguin en oferta o liquidació. Tampoc s'acceptarà una segona devolució en cas que ja s'hagi efectuat una anteriorment corresponent a una mateixa comanda.

Serà condició indispensable, per tal d'admetre una sol·licitud de devolució que tant el producte com el seu embalatge original estiguin en perfectes condicions i que s'inclogui tota la documentació que acompanyi el producte així com els seus accessoris.

Per a l'enviament de retorn el client haurà de realitzar un correcte empaquetat del producte que asseguri el seu transport sense danys. Un cop rebut i comprovat per part de BioEsfera que el producte es troba en el mateix estat en què va ser enviat, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client o bé a l'enviament d'un altre producte d'igual preu i característiques.